ORHAN ERDEM

TEOG yerine gelecek sınav sistemi nasıl işleyecek?

Eğitim sistemimizde yeni bir aşamaya geçerek temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde çok önemli bir reform yaptık.

Bu reformla birlikte zorunlu eğitim çerçevesinde okullarımız birbirleri ile ilişkilendirilecek ve öğrencilerimiz herhangi bir sınav stresine girmeden bir üst öğretim kurumuna geçecekler.

Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak.

Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak ‘Eğitim ve Kayıt Bölgeleri’ oluşturulacak. Her bölgede, her okul türünden en az dokuz okul yer alacak. Öğrenciler, zorunlu beş tercih yapacak. Ortaokul sekizinci sınıflarda öğrenim gören 1 milyon 192 bin öğrenciden 1 milyon 80 bini sınavsız, 110 bin öğrenci de sınav ile yerleştirilecek.

Adrese dayalı kayıtta okula yerleşmemiş öğrenci kalacak mı?

Mahalli yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri; ‘öğrencinin tercih sırası’, ‘öğrencinin evine yakınlık’ ve ‘öğrencinin ortaokuluna yakınlık’ olarak belirlendi. Hiçbir öğrenci için yerleşememe durumu söz konusu olmayacak.

Eğitim bölgeleri oluşturmanızın sebebi nedir?

Liselere yerleştirmede uygulanacak yeni sistem, kimsenin kaygı duymayacağı, kolay, anlaşılır ve sade bir uygulama olacak. Hiçbir evladımız istemediği bir okula gönderilmeyecek.

Mutlaka tercihi içinde bulunan okul gruplarından birine gönderilecek. Böylece her bir öğrencimizin eğitim, ilgi ve yetenekleri açısından kendileri ile en uyumlu okullara gidebilmelerinin önünü açmış olacağız.

İlkokul ve ortaokul ayrımına ilişkin son durum nedir?

Sistemde her ortaokulu bir lise ile ilişkilendireceğiz. Bu, vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir sistem değil.

Bu sistem, çok daha başarılı, öğrencinin kendi bulunduğu muhitinde daha çok akademik başarıyı yakalayabileceği, kendini ifade edebileceği, farklı davranışa yönelmeyeceği, farklı çevrelerle de tanışmayacağı çok sağlıklı bir ortamda çok daha iyi bir eğitim almasına imkân sağlayacak.

2018 yılı içerisinde ne kadarlık bir öğretmen ataması planlanıyor?

Geçen yıl 22 bin öğretmen atadık. Bu yıl da 20 bin öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.

Bu atama için şubat ayında duyuru yapacağız, mayısta da sınavlarını yaparız. Sınavı açıkladıktan sonra atamalarını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl 500’e yakın da engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz.

Öğretmen niteliğinin artırılması için neler yapılacak?

Türkiye’de öğretmen yeterliliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar 1998 yılında başladı. 1998- 1999 yıllarında YÖK ve Dünya Bankası işbirliği ile yapılan YÖK/ Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye’de ilk defa öğretmen yeterlilikleri belirlendi.

1999 yılında ise Millî Eğitim Bakanlığı’nda yeni bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bir kez daha taslak olarak öğretmen yeterlikleri belirlendi.

Devam eden süreç içerisinde 2006 yılında ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’, 2008 ve 2012 yıllarında çeşitli alanlar için ‘Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlilikleri’ hazırlanmış ve Bakanlığımızca yayımlandı.

Ancak bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler öğretmenlerimizin pek çok alanda yeni bilgi beceri ve tutumlara sahip olmasını gerekli kılmış bu nedenle öğretmen yeterliklerinin güncellenmesi zorunluluğu ortaya çıktı.

Bu konuda pek çok uluslararası kurum kuruluşun yanı sıra öğretmen kalitesi konusunda öne çıkan ülke örnekleri de incelenerek Türkiye’deki mevcut ihtiyaçları karşılayacak şekilde, öğretmenlerimizin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve tutumları ifade eden 11 yeterlilik ve bu yeterliliklerle ilişkili 67 yeterlik göstergesi belirlendi. Söz konusu güncelleme çalışmaları pek çok paydaşın görüş ve katkıları alınarak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nce tamamlanmış olup, onaylarımızın ardından resmiyet kazanacak.

Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ortaya konulan Öğretmen Yeterlilikleri’nin; öğretmen yetiştirmeye yönelik politikaların eşgüdümünde, öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarını belirlemelerinde, öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylıkta yetiştirme süreçlerinde, öğretmenlerin kendi yetkinlik düzeylerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemelerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetlerin planlanmasında, öğretmenlerin sürekli gelişimlerinin sağlanmasında, öğretmenlerin başarım düzeylerinin belirlenmesinde, hakkaniyetli bir ödüllendirme ve teşvik sisteminin (ücret, kariyer gelişimi, terfi, yer değiştirme, hizmet puanı, yurt dışı görevlendirme vb.) oluşturulabilmesinde, öğretmenlerin mesleki doyumunun arttırılması ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün yükselmesinde kullanılması sağlanarak eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Eğitim müfredatına ilişkin hedefleriniz nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyokültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler öğrencilerin gelecekte toplumun üretken bireyleri olabilmeleri için gerekli vasıflarını da değiştirdi.

İçerisinde bulunulan çağda öğrencilerin sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri ve değerlerin edindirme süreci önem kazanıyor. Bu durum kendilerinden çok şey beklenen ve büyük umutlar bağlanan genç nesillerin daha donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi için müfredatların yenilenmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda 51 dersin müfredatı; öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki gelişmeler ekseninde çağın gerekliliklerini, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilendi. Taslak öğretim programları, 27 gün süre ile müfredat.meb.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak üzere askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında konu ile ilgili olarak 175 bin 342, kurumsal e-posta hesabına ise 8 bin 850 görüş, öneri ve eleştiri geldi.

Görüş alma sürecinden sonra taslak öğretim programlarını hazırlayan akademisyen, uzman ve öğretmenler ile farklı alanlarda çalışan uzmanlardan oluşan 360 kişinin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesindeki komisyonlar tarafından Çalıştay’daki değerlendirmeler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve taslak müfredatlar Talim ve Terbiye Kurulu’na sunuldu. Taslak müfredatlar, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görüşle Millî Eğitim Bakanımıza arz edildi ve yenilenen müfredatlar kamuoyu ile paylaşıldı.

 

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)