TÜGVA ile Türk Diplomasisine Taze Kan

"Şehitlerimize olan milli borcumuzu unutmamalıyız."
Yayın Tarihi: Şub 8, 2017
FavoriteLoadingBeğen 14 mins

Çanakkale destanımız 10 değil belki 100 Hiroşima eder. Dedelerimiz 40 değişik mil letten düşmanla savaşmış ve vatan sevgisi işgal arzusuna üstün gelmiştir. Ancak savaş tan sonra ülkelerine dönen insanların, Türk halkı ve askerlerini nefret ve kinle anmak yerine saygı ve onurla anmaları ne kadar büyük bir ecdada sahip olduğumuzun en açık göstergesidir. Ülkesi ve vatanı için hayatını gözünü kırp madan feda eden aziz şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Bu bağlamda toplum olarak onlara karşı millî bir borcumuzun olduğunu unutmamalıyız. Bize düşen görev, Çanakkale ruhunu ve millî değerlerimizi kutsal bir emanet gibi çocuklarımıza aktarmaktır.”

“15 Temmuz travmasından milli bilinç ile çıktık”
Eğitim Bilimci Levent, “15 Temmuz bizim için ciddi bir travmaydı ama biz bu travma dan milli bilinç duygumuzla çıktık” diyor. “15 Temmuz’dan şunu öğrendik; biz gerek ailede gerek eğitim yoluyla okullarda insan larımıza biz milli bilinç duygusunu vermeyi başarmışız. Eğer veremeseydik, o insanlar tankın altına kendilerini atmazlardı. Hiçbir şekilde hareket etmezler, geçmişte olduğu gibi evlerinde oturup bu karışıklığın bitme sini beklerlerdi. Ama bu ruh verilebilmiş. Dolayısıyla 15 Temmuz bu anlamda önemli bir göstergeydi. Her musibetten bir ders çıkarmak lazım. ‘Ecdada Mektuplar’ projesi bu ruhun pekiştirilmesi için iyi bir örnek. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Sarıkamış şehit lerini anmak için yapılan etkinliği medya dan takip ederken gözlerim doldu. Anma töreninde devletin bütün gücünü orada gördük. Halk da orada devletin yanındaydı. Bu tören de milli bilinç konusunda önemli bir örnekti.” Levent, çocuk ve gençlere milli bilinç duygusunun kazandırılmasında medyanın önemine de dikkat çekiyor: “Televizyon dizileri yine bu konuda oldukça etkili bir araç. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi ile Osmanlı’yı tarihi gerçeklerden saptırmadan anlatan dizilerin olması çok güzel. Bu tür çalışma ların devamının gelmesi lazım. Mesela benim 10 yaşındaki çocuğumun Osmanlı’ya karşı müthiş bir sevgisi var. Bu dizi ile olu şan bir sevgi bu ve şu anda daha çok tarih okumaya başladı. Dolayısıyla 10 yaşındaki bir çocuğun gözüyle bakmak lazım. Tabii o senaryonun hazırlanmasında milli bilinç duygusuna sahip insanlar var. Bu dizinin TRT’de yayınlanması da çok iyi bir örnek. Bu tür çalışmaların artırılması lazım.” Bir ülkenin dünyayı doğru gözlemleyerek, yerinde strate jilerle zamanın ruhunu yakalayabilmesi ve diğer ülke lerle güçlü ilişkiler geliştirmesi için en önemli aktörleri, diplomatlar. Uluslararası satranç oyununda sahadaki erlerin iyi eğitimli olması ise o devletin gücünün bir göstergesi. Bu amaçla kolları sıvayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 2015 yılından bu yana ‘Genç Diplomat Akademisi Projesi’ ile Türk diplomasisine katkı sağlayacak yeni erler yetiştiriyor. Vakıf bünyesinde, üniversitelerin iktisadi idari ve sosyal bi limler fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş; siyaset, politi ka ve diplomasi alanında ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alan da iş sahibi olmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve dersler düzenleniyor. Proje ile öğrencile rin üniversitede aldıkları eğitimin yanı sıra; bahse konu olan alanlarda uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş hayatında karşılaştıkları durumları, kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanıyor.

Proje 2015’te başladı
TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, proje ile vizyoner ve yetenekli genç diplomatlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. “Genç Diplomat Akademisi projemizi; diplomaside ilerlemeyi hayal eden gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamak ve gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmak adına 2015 yılında başlattık. Akademi kapsamında genç ler; alanında uzman profesör, akademisyen, büyükelçi, siyaset çi ve gazeteciler ile bir araya geliyor. Seminer ve çalıştay ile belir lenmiş özel izlencelere göre fikir alışverişinde bulundukları grup çalışmaları yapıyor, Ankara ziyaretleriyle de devlet kurumlarını yakından tanıma fırsatı bulup faaliyetleri hakkında bilgi alıyorlar.

“Genç diplomat adaylarla Türkiye’nin diplomatik ilişkilerine katkı sunacak çözümler hedefliyoruz.”

Genç Diplomat Akademisi ile Türkiye’nin diplomatik yükselişini ve küresel varlığını önemseyen, mesuliyet bilinciyle hareket eden, vizyoner ve yetenekli genç diplomatları yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” Genç Diplomat Akademisi’nde bir diplomatın sahip olması gereken yetenekleri kazandıracak ‘lider analizi’, ‘hitabet’, ‘davranış biçimleri’ gibi derslerin yanında, ‘İsrail-Filistin Sorunu’, ‘Balkanlar’, ‘Avrupa Birliği’, ‘NATO’ gibi hem diplomasi tarihi hem de güncel po litikaları içeren eğitimler mevcut.

“Eğitimin içeriği her dönem değişiyor”
TÜGVA Başkanı Emanet, eğitimlerin içeriğinin uzun istişareler ve araştırmalar sonucunda hazırlandığını anlatıyor: “Akademi nin eğitim içeriği her dönem için ayrı olarak, uzun istişareler ve araştırmalar neticesinde incelikle hazırlanıyor. Yaz ve kış dönemi programları; uluslararası alanda yaşanan gelişmelere, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ikili ilişkilerine, dış politika metodolojisine ve stratejik hamlelerine göre Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüz tara fından belirlendi. Eğitimlerin belirlenmesi süreci ile ilgili derin bir muhteva sunmak çok mümkün değil, günden güne yapısı ve yak laşımları değişen bir uluslararası arenanın içindeyiz ve buna göre içerikler şekillenirken ciddi bir çeşitlilik arz ediyor. Bu yüzden çok genel ifadelerle örneklendirmenin, eğitimlerin işleyişini ve çerçevesini çizmek adına yeterli olacağına inanıyorum. Çin ve Doğu Türkistan iliş kilerinden Arap Baharı sonrası Ortado ğu’ya, kamu diplomasisinden uluslara rası insani yardıma, Mısır darbesinden DAEŞ’in temel felsefesine, e-diploma siden Avrupa müzakere sürecine kadar tarihi ve güncel olmak üzere birçok konu masaya yatırılıyor. Eğitimcilerin vermiş olduğu bilgiler ışığında, aynı zamanda genç diplomat adayları fikir alışverişinde bulundukları çalıştaylar ile raporlar hazırladı.”

TÜGVA Genç Diplomat Akademisi

TÜGVA Genç Diplomat Akademisi

“Gençlerin özgüveni artıyor” Projenin başladığı 2015’ten bugüne 100’ün üzerinde katılımın olduğunu söyleyen Emanet, başvuruların oldukça yüksek olduğunu ifade ediyor. Emanet, verilen eğitimlerle programa katılan gençlerin daha yüksek özgüven sergile diklerini belirtiyor. “Proje ekibimiz ile birlikte düzen lediğimiz iki akademi programında 100’ün üzerinde bir katılım gerçekleş ti. Başvurular bu sayının çok üzerinde oldu, yetenek sınavı ve mülakat ile ya pılan değerlendirme sonucu Akade mi’ye katılmaya hak kazanan gençlerin alanında uzman isimler ile birebirde temas kurma ve kendi hedefleri doğrul tusunda sorularına yanıt bulabileceği bir ortam hazırlandı. Geleceğin diplo matlarını yetiştirmek amacıyla başlat tığımız bu projenin, katılımcı gençler adına birçok faydası olduğunu göz lemledim. Akademi’nin ilk günlerinde genç diplomat adayları ile programın kapsamı ve Türkiye’nin uluslararası ilişkiler alanındaki vizyonunu sunmak adına bir araya geldim, bu birliktelikte her zaman onların heyecanına ortak olduğumu hissettim. Akademi’nin son günlerine doğru ise gençlerin daha öz güven sahibi olarak gelecek hedeflerine yakınlaşma noktasında motivasyonla rının geliştiğine şahit oldum. Genç Dip lomat Akademi mezunlarının çok iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok ki bu manada bizi şaşırtmayan adayla rımız da oldu.”

TÜGVA’dan her yaşta gence ayrı proje
Genç Diplomat Akademisi ile Türki ye’nin küresel varlığını korumayı mis yon edinmiş diplomatlar yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Emanet, TÜGVA’nın bu amaçla çalışmalarını her zaman güncelleyerek yoluna devam edeceğini söylüyor. “Her yeni dönemde projeye bir yeni lik kazandırarak yolumuza devam edi yoruz, katılımcı gençlerin bu manada yapıcı eleştirileri bizim için çok değerli. Genç diplomat adaylarının perspekti fiyle Türkiye’nin diplomatik ilişkileri ne doğrudan katkı sunacak çözümler geliştiren raporlar hazırlanmasını da hedefliyoruz. Ayrıca projelerimiz ve faaliyetlerimiz ortaokuldan çalışan gence kadar uzandığı için ciddi bir çe şitlilik arz ediyor, tek tek sıralamak pek mümkün değil. Çünkü her hedef kitle ye yönelik koordinatörlüklerimiz kendi bünyelerinde özel projeler hazırlıyor. İl temsilciliklerimizin de hem düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar hem de belirli bir süre aralığı içinde hayata geçirdikleri faaliyetleri oluyor. ‘Çar şamba Kahvesi’ İstanbul temsilciliğimi zin düzenlediği, gençlerin fikri altyapı larını geliştirmek için, alanında uzman farklı disiplinlerden konuşmacıların ağırlandığı bir söyleşi programı. Ayrıca Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu hak kında derin bir birikime sahip bölge uz manları yetiştirmek üzere uzun soluk lu bir programımız var. #MİO adını ver diğimiz ‘Medya İletişim Okulumuz’da, medyanın içinde var olmayı hayal eden gençlerimiz için özel bir programı da başlattık. Ortaokul öğrencileri için bir çizim yarışmamız ile Matematik Olim piyatları’na yönelik olmak üzere farklı projelerin hazırlığı içerisindeyiz. Liseli gençlerimiz için Genç Türkiye Kongre si, Genç Tiyatro Akademisi, Fanzin 9/12 projelerimiz ile kendilerini her alanda geliştirme imkânı yakalıyor. Önümüz deki günlerde Youthvoice ve Cezeri pro jelerimiz başlayacak, detayları sürpriz olsun diyelim.”

FavoriteLoadingBeğen